Artwork > SURFACE

Shanghai
Shanghai
Kilnformed Glass
42" x 42" x 1.75"
2016